Hệ thống tra cứu tài liệu, văn bản, dữ liệu của thư viện

Chào mừng các bạn đến với thư viện

Tài liệu được mượn nhiều nhất
Tập bài hát lớp 1

Tác giả: Hoàng Long
              Hàn Ngọc Bích
              Lê Minh Châu
              Nguyễn Hoàng Thông

Giá tiền: Miễn phí

Tiếng Việt lớp 1, tập 2

Tác giả: Đặng Thị Lanh
              Hoàng Hòa Bình
              Hoàng Cao Cương
              Trần Thị Minh Phương
              Nguyễn Trí

Giá tiền: Miễn phí

Tiếng Việt lớp 1, tập 1

Tác giả: Đặng Thị Lanh
              Hoàng Cao Cương
              Trần Thị Minh Phương

Giá tiền: Miễn phí

Tự nhiên và Xã hội...

Tác giả: Bùi Phương Nga
              Lê Thu Dinh
              Đoàn Thị My
              Nguyễn Tuyết Nga
              Phạm Thị Sen

Giá tiền: Miễn phí